Reklamacje i Zwroty

1.  Zgodnie z prawem , Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni (wydłużamy ten czas do 30 dni) od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni (wydłużamy ten czas do 30 dni) w od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. Dyskontkosmetyczny ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni (wydłużamy ten czas do 30 dni) od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta. 

2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania. W przypadku reklamacji należy odesłać towar na adres naszej firmy. Wraz z reklamowanym towarem należy wysłać dowód zakupu oraz opis powstałej usterki lub wady. Reklamacja jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W chwili odbioru kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie trwania transportu.

3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

3.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Lilaróż Aneta Łopato ul. Chopina 21g, 62-510 Konin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dyskontkosmetyczny.pl

3.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Gwarancja zostaje udzielona na nowe urządzenia i meble oraz związane z nimi akcesoria. Gwarancja nie obejmuje pozostałych towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu dyskontkosmetyczny.pl. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia wydania kupującemu rzeczy zakupionych za pośrednictwem sklepu dyskontkosmetyczny.pl. Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. GWARANT odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone w okresie gwarancyjnym, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Gwarancji nie podlegają: a) przewody zasilające, b) przewody komunikacyjne, c) grzałki elektryczne, termostaty, d) produkty zalane płynami e) uszkodzenia mechaniczne, f) uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia, g)usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji (wszystkich mebli tapicerowanych nie należy czyścić/konserwować prepratami zawierającymi alkohol), h) produkty w których stwierdzono ingerencję osób trzecich, i) towary z uszkodzoną plombą fabryczną, j) towary z zatartym lub usuniętym numerem fabrycznym w stopniu uniemożliwiającym identyfikację numeru, k) przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy, l) elementy zużywające się (sprzęgła, filtry, łożyska, wrzeciona, komutatory, szczotki, bezpieczniki, żarówki, uszczelki), m) urządzenia uszkodzone na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

W razie stwierdzenia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym uprawniony z gwarancji może żądać naprawy towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GWARANT może podjąć decyzję o wymianie towaru na nowy.

GWARANT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu uprawnionego z gwarancji dotyczącego usunięcia wady, gdy koszt realizacji tego żądania przewyższa cenę uiszczoną za towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby GWARANTA lub do autoryzowanego serwisu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszty dostarczenia towaru nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania towaru w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami, a także do odpowiedniego wydania reklamowanego towaru, w sytuacji gdy jego odbioru dokonuje GWARANT lub inny podmiot działający w jego imieniu.

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno także zawierać: a) dokładny opis usterki oraz okoliczności stwierdzenia usterki, b) dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, GWARANT wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin realizacji przez GWARANTA obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.

Towar dostarczony przez uprawnionego z gwarancji powinien być czysty oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia towaru zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu towaru na koszt uprawnionego z gwarancji po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania towaru. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie towaru przez GWARANTA, towar zostanie odesłany na koszt uprawnionego z gwarancji.

GWARANT jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 31 dni od dnia dostarczenia mu towaru przez uprawnionego z gwarancji. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.

W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi go, w terminie wskazanym w pkt 14, o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.

3.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

3.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Chopina 21g, 62-510 Konin lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dyskontkosmetyczny.pl

3.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.